جاروبرقی صنعتی و اسکرابر در ادارات دولتی

صفحه اصلیپروژه هاجاروبرقی صنعتی و اسکرابر در ادارات دولتی

مکنده‌ یا جاروبرقی صنعتی دستگاهی است‌ که با ایجاد‌ فشار‌ منفی تو مخزن‌ باعث‌ مکش ماده‌ها به داخل‌ آن می‌گردد‌ . اگرچه در اغلب مناسبت‌های ار مکندهها برای پاک‌سازی ماده‌ها  در محیط‌ بهره برداری خواهد شد ، ولی می توان‌ از این ابزار های کارآمد‌ در فرآیندهای دیگری مشابه جابه جایی ماده‌ها و یا غبارگیری دوره استفاده‌ نمود‌ . هر مکنده راحت از گونه کارکرد‌ آن دارای دو شاخصه‌ ی قدرت‌ و سرعت‌ مکش می‌باشد‌ . هر چه قدرت‌ مکش یک مکنده بیشتر‌ گردد ، قوا آن در مکش ماده‌ها چگال‌ نر از مناطق دورتر بیشتر‌ خواهد بود‌ . در مقابل‌ با زیاد شدن سرعت‌ مکش ، تعداد سرعت‌ انجام‌ عملیات‌ افزایش‌ می یابد .

 

پروژه قبلی

زمین شوی سالن های انتظار مهمان لابی

پروژه بعدی

نظافت پارکینگ مجتمع ها